تبلیغات
دبیرعلوم تجربی اولیایی - سوالات چهارگزینه ای فصل 14 علوم هفتم
دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ :رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما دانش آموز خوب باید کدام خصوصیت را در اولویت قرار دهد؟

سوالات چهارگزینه ای فصل 14 علوم هفتم

 به سولات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

1) هنگام انقباض بطن ها دریچه های دولتی و سه لتی چه وضعیتی دارند؟

الف) دولتی باز و سه لتی بسته است.               ب) سه لتی باز و دولتی بسته است.

ج) هردو بازند.                                    د) هر دو بسته اند.

2) در نیمه ی راست قلب چه خونی جریان دارد؟

الف) روشن – برای رفتن به ششها                  ب) روشن – برای رفتن به تمام اندام های بدن

ج) تیره – برای رفتن به تمام اندام های بدن         د) تیره – برای رفتن به شش ها

3) شروع و خاتمه گردش ششی خون به ترتیب کدام یک از حفره های قلب است؟

الف) بطن چپ – دهلیز راست                  ب) بطن راست – دهلیز چپ

ج) بطن راست – بطن چپ                     د) دهلیز راست – بطن راست

3) در هنگام انقباض بطن ها ، وضعیت دریچه های قلب چگونه است؟

الف) سینی ها باز ، دولتی و سه لتی بسته              ب) سینی ها بسته ، دولتی و سه لتی باز

ج) سه لتی و سینی سرخرگ ششی باز                د) دولتی و سینی آئورت بسته

4) وضعیت دریچه های قلب ، زمان انقباض دهلیزها به کدام صورت است؟

الف) دولتی و سه لتی باز ، سینی بسته               ب) دولتی و سه لتی بسته ، سینی باز

ج) دولتی و سه لتی بسته ، سینی بسته               د) دولتی و سه لتی باز ، سینی باز

5)کدام مطلب در مورد سرخرگ آئورت درست است؟

الف) از دهلیز چپ خارج می شود.              ب) به دهلیز چپ وارد می شود.

ج) از بطن چپ خارج می شود.                   د) به بطن چپ وارد می شود.

6) کدام گزینه مراحل یک ضربان قلب را درست بیان می کند؟

الف) انقباض دهلیزها – انقباض بطن ها – استراحت عمومی

ب) انقباض بطن ها – انقباض دهلیز ها – استراحت عمومی

ج) استراحت عمومی – انقباض بطن ها – انقباض دهلیز ها

د) استراحت عمومی – انقباض دهلیز ها – انقباض بطن ها

7) کدام یک از رگ های بدن جدار ضخیم و قابل ارتجاع دارند؟

الف) سیاهرگ                ب)سرخرگ               ج)مویرگ         د)سرخرگ  ششی

8) اولین سرخرگ های کوچکی که از آئورت انسان خارج می شود خون اکسیژن دار را به کدام یک از اعضا می رساند؟

الف) شش                 ب) جگر                      ج) سرخرگ کرونر           د) معده

9) دوسیاهرگ بزرگ زیرین و زبرین ،خون همه اندام ها را، به کدام حفره قلب می ریزند؟

الف ) دهلیز چپ         ب) بطن چپ                ج) بطن راست               د) دهلیز راست

10) در انسان ، خون پس از آن که در شش ها اکسیژن بیشتری دریافت کرد به کدام یک از این اعضا زودتر می رسد؟

الف ) معده                ب) مغز                        ج) جگر                         د) قلب

11) در کدام مرحله ضربان قلب دریچه های دولتی و سه لتی بسته و دریچه های سینی بازند؟

الف) انقباض دهلیز ها              ب) انقباض بطن چپ              ج) استراحت عمومی             د) انقباض بطن ها

12)حجم کل خون بدن در حدود چند لیتر است؟

الف) 3                          ب) 2                    ج) 5                      د) 8

13) کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف) خون گردش عمومی از بطن راست تامین می شود.

ب) خون گردش عمومی به دهلیز راست وارد می شود.

ج) دیواره ی بطن چپ قطورتر از دیواره بطن راست است.

د) وجود بافت پیوندی در اطراف قلب به حفاظت آن کمک می کند.

14) کدام یک از جملات زیر درست است؟

الف) بین بطن چپ و دهلیز چپ دریچه سه لتی  قرار دارد.

ب) بین بطن راست و دهلیز راست دریچه دولتی قرار دارد.

ج) در ابتدای سرخرگ آئورت و ششی دریچه سینی قرار دارد.

د) سیاهرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند.

15)کدام یک از جمله های زیر درست است؟

الف)خون موجود در نیمه راست قلب ، غنی از اکسیژن است.

ب) خون موجود در نیمه چپ قلب ، غنی از اکسیژن است.

ج) خون موجود در سرخرگ ها ، غنی از اکسیژن است.

د) خون موجود در سیاهرگ ها ، غنی از اکسیژن است.

16)کدام یک از گزینه های زیر جزو وظایف خون به حساب نمی آید؟

الف) رساندن اکسیژن و مواد غذایی به سلول ها              ب) تنظیم دمای بدن

ج) ایمنی بخشی                                              د) عمل گوارش در کبد

17) پلاسما به جزآب ، حاوی کدام یک از مواد زیر می باشد؟

الف) پروتئین             ب) قند                    ج) نمک                 د) هرسه

18) کدام گزینه در مورد قلب درست است؟

الف) کار قسمت چپ قلب بعد از قسمت راست می باشد.

ب) دو قسمت قلب باهم و یک زمان کار می کنند.

ج) کار قسمت چپ قلب قبل از قسمت راست قلب است.

د) کار قسمت راست قلب قبل از  قسمت چپ قلب است.

19) سرخ رگ رگی است که:

الف) همیشه خون را از سراسر بدن به قلب می برد.

ب) همیشه خون را از قلب به سراسر بدن می برد.

ج) همیشه خون اکسیژن دار را از قلب خارج  می کند.

د) همیشه خون اکسیژن دار را به قلب می آورد.

20) ابتدا و انتهای گردش خون کجاست؟

الف) بطن چپ – دهلیز راست                    ب) بطن راست – دهلیز چپ

ج) بطن راست – دهلیز راست                   د) بطن چپ – دهلیز چپ

21) خون .............. از سمت.................وارد قلب می شود.

الف) اکسیژن دار – چپ              ب) گاز کربنیک دار – چپ

ج) اکسیژن دار – راست             د) هر سه درست است.

22) کدام حفره قلب به سرخرگی مرتبط است که خون روشن در آن جریان دارد؟

الف) دهلیز چپ             ب) بطن راست            ج) بطن چپ             د) دهلیز راست

22) کدام یک از موارد زیر از وظایف خون نمی باشد؟

الف) انتقال مواد         ب) نگهداری آب بدن        ج) نگهداری دمای بدن           د) دفع مواد زاید از بدن

23) خون سیاهرگ های ششی دارای:

الف) اکسیژن زیاد و کربن دی اکسید کم است .               ب) اکسیژن کم و کربن دی اکسید زیاد است.

ج) اکسیژن زیاد و کربن دی اکسید زیاد است.                  د) اکسیژن کم و کربن دی اکسید کم است.

24) کدام تعریف در مورد سرخرگ ها و سیاهرگ ها درست است؟

الف) سرخرگ خون را به قلب وارد و سیاهرگ خون را از قلب خارج می کند.

ب) سرخرگ با دهلیز ها و سیاهرگ با بطن ها در ارتباط است.

ج) سرخرگ خون روشن و سیاهرگ خون تیره دارد.

د) سرخرگ خون را از قلب خارج و سیاهرگ خون را به قلب وارد می کند.

25) دریچه دولتی در کجا واقع است؟

الف) بین دهلیز چپ و بطن چپ                ب) ابتدای سرخرگ ششی

ج) بین دهلیز راست و بطن راست             د) ابتدای سرخرگ آئورت

26) در کدام یک از رگهای زیر خون روشن موجود است؟

الف) سرخرگ ششی           ب) سیاهرگ ششی           ج) سیاهرگ زیرین          د) سیاهرگ زبرین

27) کدام یک از گزینه های زیر فاقد رگ خونی می باشد؟

الف) مغز                    ب) پوست                    ج) عدسی چشم               د) هیچ کدام

28) در مواقع بروز عفونت در بدن تعداد کدام سلول ها افزایش می یابد؟

الف) پلاکت ها               ب) گلبول های قرمز          ج) گلبول سفید                  د) هرسه

29)دیواره های مویرگ ها از چند لایه سلول ساخته شده است؟

الف) 1                  ب) 2                      ج) 4                    د) چندین لایه

30) هنگام انقباض بطن ها کدام دریچه فشار بیشتری را تحمل می کند؟

الف) دولتی              ب) سه لتی               ج) سینی آئورتی               د) سینی ششینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی