تبلیغات
دبیرعلوم تجربی اولیایی - سوالات فصل 12 علوم نهم دنیای گیاهان
دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ :رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما دانش آموز خوب باید کدام خصوصیت را در اولویت قرار دهد؟
سوالات فصل 12 علوم نهم دنیای گیاهان

1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف) انتقال مواد در گیاهان از راه بافت هایی بنام ............... و .............. انجام می شود.

ب) مولکولهای کربوهیدرات فقط در اندامهای ............. گیاه ، مانند برگ ساخته می شوند .

ج) آب و مواد معدنی به کمک آوندهای ............. که در بافت چوبی قرار دارند از ریشه به اندامهای دیگر برده می شوند.

د) به سلول های دارای رشته های ظریفی که در ریشه آب و موادمعدنی را جذب می کنند ................ گفته می شود.

ه) به مایعی که توسط آوندهای چوبی حمل می شود ، ................ و به مایعی که توسط آوندهای آبکش حمل می شود ،................. گفته می شود .

و) بخش زیادی از آبی که توسط گیاه جذب می شود به صورت ................ از ................. خارج می شود .

ز) خارجی ترین لایه برگها ............... نام دارد .

ح) آوندهای آبکشی موادساخته شده طی فرآیند .................. را از برگها به .................. می رسانند .

ط) به دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی که به خصوص در برگها به خوبی مشخص اند ، ............... گفته می شود .

ی) نیروی مکش حاصل از تبخیرآب از گیاه به حرکت ................ در آوندهای ................. کمک می کند .

ک) موادی که در برگها ساخته می شوند همراه با ............ وارد آوندهای آبکشی می شوند .محتویات آوندهای آبکشی دارای مقدار زیادی ................... است .

ل) مواد لازم برای فتوسنتز گیاهان توسط آوندهای .............. و مواد لازم برای تغذیه سلولهای گیاهی توسط آوندهای .............. منتقل می شود .

م) هاگ های سرخس با قرارگرفتن در جای ........... رشد می کنند و سرخس جدیدی به وجود می آورند.

ن) سرخس ها ، ساقه های زیرزمینی دارند که از این ساقه ها دمبرگ ............ ایجاد می شود.

ث) انواع گیاهان نهان دانه به دو دسته ............. و ............... تقسیم می شوند.

ف) قدیمی ترین گیاهان روی زمین ............... هستند .

ذ) هاگدان های خزه در .............. خزه و هاگدانهای سرخس در .............. سرخس قرار گرفته اند .

ق) مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشک زی مربوط به ................ است .

ر) تنها گیاهان فاقد آوند ، ................ نام دارند . این گیاهان به جای ریشه حقیقی ، اجزایی بنام .............. دارند .

ش) در نهاندانگان دانه درون ............... محصور شده است .

ت) هر یک از ساختارهای تولید مثلی بازدانگان از تعدادی ............... ساخته شده است .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) همه گیاهان آوند دارند .

ب) مادهی موم مانندی که سطح برگها را می پوشاند ، روپوست نام دارد .

ج) مولکول های کربوهیدرات فقط در اندامهای سبزگیاه ساخته می شوند .

د) آب و موادمعدنی از ریشه ها توسط آوندهای چوبی به اندامهای فتوسنتز کننده برده می شود و محصولات حاصل از فتوسنتز (کربوهیدرات ها) توسط آوندهای آبکش از برگها به سرتاسر گیاه منتقل می شوند .

ه) سلول های میان برگ موجود در برگ گیاهان توانایی فتوسنتز کردن را دارند .

و) رگبرگ به دسته ای از آوندهای آبکشی گفته می شود .

ز) میزان کربوهیدرات در شیره پرورده کمتر از شیره خام است .

ح) هرتار کشنده از یک تا چندسلول طویل در ریشه گیاه ساخته شده است .

ط) وجود محتویات آوندهای آبکشی برای انجام فتوسنتز ضروری است .

ی) آب و موادمعدنی بعداز ورود به تارکشنده به طور مستقیم وارد آوندهای چوبی می شود .

ک) گیاه همه آبی را که جذب کرده مصرف نمی کند بخش کمی از آن از راه روزنه های برگ بخار می شود .

ل) روزنه های برگ در هر دو طرف برگ وجود دارد و در بعضی از برگها تعداد روزنه ها در دو طرف برگ فرق می کند .

م) گیاهان با استفاده از کربوهیدراتی که می سازند و موادمغذی که از خاک می گیرند می توانند چربی و پروتئین بسازند .

ن) فقط گیاهانی که آوند ندارند هاگ تولید می کنند .

ث) دانه در بازدانگان روی پولک های مخروط های نر و ماده ایجاد می شود .

ف) سرخس ها دارای آوندهای چوبی و آبکشی هستند .

ذ) هرچقدر کربن دی اکسید محیط زیاد شود به همان نسبت میزان فتوسنتز در گیاهان هم بالا می رود .

ق) گیاهی که دارای گلی با 6گلبرگ است در ساقه اش آوندهای چوب و آبکش روی یک حلقه قرار دارند.

ر) برگهای بازدانگان سوزنی شکل و باریک است.

ش) سرخس برخلاف خزه گیاهی آوند دار است اما همانند آن دانه تولید نمی کند .

ت) در ساقه گیاه نخود ، آوندهای چوبی و آبکشی در یک حلقه دیده می شوند.

 

3- چرا به بافتهای چوبی و آبکشی بافت های آوندی نیز می گویند ؟

4- وظیفه آوندهای چوبی و آبکشی را به طور جداگانه بنویسید .

5- مهمترین مولکولی که در برگها ساخته می شود چیست؟ این مولکول همراه چه ماده ای وارد آوندهای آبکشی می شود؟ و چگونه به پروتئین و چربی تبدیل می گردد؟

6- مبداء و مقصد هریک از آوندهای چوبی و آبکشی را در گیاهان مشخص کنید .

7- ویژگی های تارهای کشنده را بیان کرده و بگویید کدام ویژگی باعث ورود آب و املاح به ریشه می شود؟

8- توضیح دهید آب و املاح چگونه از خاک وارد آوندهای چوبی می شود؟

9- چگونه خروج بخار آب از روزنه برگها به حرکت رو به بالای شیره خام کمک می کند؟

10- معمولا تعداد روزنه های برگها در سطح زیرین برگها بیشتر از سطح بالایی آن است . این پدیده چگونه به حفظ آب در گیاه کمک می کند؟

11- گیاهان با استفاده از چه موادی ، آنچه برای رشد و نمو خود نیاز دارند را می سازند؟

12- شیره پرورده و شیره خام را از نظر میزان کربوهیدرات و موادمعدنی با یکدیگر مقایسه کنید .

13- مشخص کنید هر یک از موارد زیر به کدام نوع بافت آوندی مربوط است؟

الف) دیواره عرضی دارد...........                           ب) چوب در دیواره سلول های آن رسوب می کند

ج) معمولا در گیاه محتویات آن حرکت رو به پایین (نزولی) دارد ............

د) سلول های فتوسنتز کننده برای انجام فتوسنتز به محتویات آن نیاز دارند...........

ه) معمولا به اشکال متفاوتی در در گیاهان دیده می شود ..........

و) غذای اصلی گیاه توسط آن حمل می شود ...........

ز) بیشتر قطر ساقه و ریشه از آن ساخته شده است ..........

14- گروههای گیاهان آوند دار و فاقد آوند را نام ببرید .

15- محل قرارگیری هاگدان های سرخس و خزه را با هم مقایسه کنید .

16- ویژگی های ساختاری در سرخس ها را بیان کنید .

17- ویژگی گیاهان تک لپه ای که آنها را از دو لپه ایها متمایز می کند را بیان کنید .

18- ویژگی گیاهان دو لپه ای که آنها را از تک لپه ایها متمایز می کند را بیان کنید .

19- بخش های مختلف یک گیاه خزه را نام ببرید .

20- چرا خزه ها ارتفاع زیادی ندارند و از یک حدی بیشتر رشد نمی کنند ؟

21- یک تفاوت و یک شباهت میان خزه ها و سرخس ها را بیان کرده و بگویید در چه شرایطی خزه و سرخس جدید ایجاد می شود؟

22- اثرات فتوسنتز گیاهان بر حیات دیگر جانوران را نام برده و بگویید آیا افزایش پوشش گیاهی می تواند مشکل افزایش کربن دی اکسید را برطرف کند؟ چرا؟

23- هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟

الف) داشتن آوند و نداشتن دانه ............                    ب) وجود پولک در ساختارهای تولید مثلی ..............

ج) تولید میوه ...........                                         د) نداشتن ریشه .................

ه) تولید دانه های بالدار................                          و) فاقد آوند .............نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 21 فروردین 1395
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی