تبلیغات
دبیرعلوم تجربی اولیایی - سوالات فصل 11 علوم نهم گوناگونی جانداران
دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ :رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما دانش آموز خوب باید کدام خصوصیت را در اولویت قرار دهد؟
سوالات فصل 11 علوم نهم گوناگونی جانداران 


1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) تا چند قرن پیش دانشمندان جانداران را فقط بر اساس .................... گروهبندی می کردند .

ب) ارسطو گیاهان را در سه گروه ............. و ............. و ............. جای داده بود .

ج) سلول های فاقد هسته ................. نام دارد .

د) دانشمندان انواع باکتری ها را به سه نوع .............. و .............. و ............... تقسیم بندی کرده اند .

ه) کلیدهای شناسایی دوراهی بر اساس ................. جانداران طراحی می شود .

و) قمری خانگی در بین جانداران در سلسله ................. قرار می گیرد.

ز) گونه شامل جاندارانی است که ..................(کمترین – بیشترین ) تفاوت را با یکدیگر دارند .

ح) در رده بندی جانوران ، از بالا به پایین تنوع جانوران ........... ( کم – زیاد ) می شود .

ط) وجود ................ در باکتری ها باعث شباهت سلسله باکتری ها به گیاهان شده است .

ی) سلسله جانوران به دو گروه بزرگ ............... و ................. تقسیم بندی می شود .

ک) شناخته ترین گروه آغازیان ............ هستند .

ل) بعضی از .............. پوسته هایی از جنس ................. دارند که در صنایع شیشه سازی به کار می رود .

م) نوعی ............. بین انگشتان پا رشد می کند و سبب پوسته یا زخم شدن آنها می شود .

ن) برای مشاهده ویروس ایدز از میکروسکوپ ................ استفاده می شود .

ث) ویروس ها می توانند به درون سلول های همه جانوران وارد شده و آنها را به ................... کنند .

ف) ویروس ایدز در ................ تکثیر می شود .

ض) عامل بیماری آنفلوآنزا موجودی بنام ................. است .

ذ) ویروس ایدز با ازبین بردن گلبولهای سفید باعث تضعیف سیستم ............ بدن انسان می شود .

ص) جلبکهای سبز ............. می کنند در حالی که بعضی دیگر این توانایی را ندارند .

خ) در زبان فارسی آفتاب پرست نام دو جاندار است که یکی ........... و دیگری ............. است .

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف) در گروه بندی جانداران در نهایت افراد یک گروه بیشترین تفاوت را با یکدیگر دارند .

ب) به کلید شناسایی دوراهی ، در هرمرحله باید از بین دو حالت یکی را انتخاب کنیم .

ج) ارسطو فیلسوف یونانی جانوران را در دو گروه قرار داد .

د) کرم و مار هر چند ظاهروحرکتی مشابه دارند اما مار در گروه بی مهره ها طبقه بندی می شود.

ه) همه باکتری ها تک سلولی اند.

و)از باکتری ها برای تولید دارو استفاده می شود.

ز) سلول های یوکاریوت فاقد پوشش هسته به دور ماده وراثتی خود هستند .

ح) جانوران موجود در یک جنس تنوع بیشتری از جانوران موجود در یک رده دارند .

ط) در رده بندی جانوران از بالا به پایین تنوع کم و شباهت زیاد می شود .

ی) ویروس ایدز از راه تماس معمولی مانند دست دادن و روبوسی منتقل نمی شود .

ک) همه آغازیان کلروفیل دارند .

ل) از پوسته بعضی آغازیان سیلیس استخراج می شود .

م) بعضی از قارچه پرسلولی و بعضی تک سلولی اند .

ن) همه آغازیان و قارچه یوکاریوت اند .

ث) هیچ یک از ویروسها نمی توانند در خارج از سلول های زنده موجودات تکثیر شوند .

ف) در مزارع گندم لکه های سیاه روی برگها و خوشه های زرد نشانه وجود آفت های قارچی است.

ض) جلبک های قرمز می توانند اکسیژن تولید کنند .

ظ) ویروس سرماخوردگی در خارج از بدن ما شبیه بلور است و تکثیر نمی شود .

3- کلید شناسایی دوراهی بر چه اساسی طراحی شده و کاربرد آن چیست ؟

4- گونه را تعریف کنید .

5- امروزه جانوران را بر اساس چه ویژگیهایی طبقه بندی می کنند؟

6- ارسطو جانداران را در چند گروه قرار می داد ؟ توضیح دهید.

7- سلسله جانوران را به چند گروه بزرگ تقسیم بندی می کنند؟ نام ببرید .

8- تفاوت سلولهای یوکاریوت و پروکاریوت را بنویسید .

9- ویژگیهای مربوط به سلسله باکتری ها را بنویسید .

10- فواید باکتریهایی که دردستگاه گوارش بدن ما زندگی می کنند را بیان کنید .

11- کاربردهای مفید باکتریها را در زندگی انسانها را بیان کنید.

12- انواع جلبک ها را نام برده و بگویید از جلبک ها برای ساختن چه موادی استفاده می شود ؟

13- ویروس ها چگونه تکثیر می شوند؟ توضیح دهید .

14- شناخته ترین گروه آغازیان چه فوایدی برای محیط زیست دارند؟

15- ویروس ایدز در کجا تکثیر شده و چگونه باعث بروز بیماری در انسان می شود؟

16- کاربردهای آغازیان در صنعت را بیان کنید .

17- راههای انتقال ویروس ایدز به افراد سالم را بنویسید .

18- هر یک از ویژگیهای زیر مربوط به کدام یک از سلسله های باکتری ها ، قارچ ها و آغازیان است؟

الف) توان زندگی در شرایط بسیار نامناسب................

ب) از آنها در ساختن مکمل های غذایی به خصوص ویتامین ها استفاده می شود ................

ج) همه آنها تک سلولی اند .................

د) بعضی از این جانداران می توانند باعث سیاه شدن خوشه گندم شوند ............

- به سوالات چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید .

1) در رده بندی جانوران از بالا به پایین تفاوتها ........... و تنوع .......... می شود.

الف) کم – زیاد           ب) زیاد – زیاد            ج) زیاد – کم              د) کم – کم    

2)  در گروهبندی پرندگان ، افراد حاضر در کدام گروه تنوع بیشتری دارد؟

الف) قمری ها         ب) کبوترها             ج) قمری های خانگی             د) کبوترسانان

3) کدام عبارت در مورد باکتری ها صحیح است؟

الف) همه آنها یوکاریوت و تک سلولی اند.             ب) همه آنها یوکاریوت و برخی از آنها تک سلولی اند .

ج) همه آنها پروکاریوت و بعضی از آنها تک سلولی اند .      د) همه آنها پروکاریوت و تک سلولی اند .

4) سلول های پروکاریوت ماده وراثتی ............. و باکتری ها دارای دیواره سلولی ...........

الف) دارند – نیستند         ب) ندارند – هستند        ج) دارند – هستند             د) ندارند – نیستند     

5- در طبقه بندی سلسله جانوران کدام گروه دارای تنوع بیشتری است ؟

الف) راسته           ب) شاخه           ج) خانواده             د) جنس

6- ویروس ها وارد سلول های کدامیک از جانداران زیر می شوند؟

الف) باکتری ها          ب) آغازیان            ج) قارچ ها            د) همه موارد

7- ویروس سلول ........ و فردی که به ویروس ایدز آلوده باشد اما علائم بیماری را نشان ندهد ........ بیماری را به افراد سالم منتقل کند.

الف) دارد – نمی تواند         ب) ندارد – می تواند       ج) دارد – می تواند       د) ندارد – نمی تواند 

8- اولین سطح رده بندی موجودات زنده چه نامیده می شود؟

الف) شاخه              ب) سلسله                ج) راسته                د) گونه

9- آخرین سطح رده بندی موجودات زنده چه نام دارد؟

الف) شاخه              ب) سلسله               ج) راسته                د) گونه

10- کدام یک از موارد زیر از مضرات باکتری ها به شمار می رود؟

الف) تجزیه مواد        ب) تهیه مواد غذایی           ج) تهیه دارو           د) تولید بیماری   

11- باکتری های کروی چه نامیده می شود؟

الف) باسیل             ب) کوکسی           ج) اسپریل             د) آگار

12- باکتری های میله ای و مارپیچی به ترتیب چه نامیده می شوند؟

الف) باسیل – کوکسی         ب) باسیل – اسپریل         ج) کوکسی – اسپریل            د) اسپریل – کوکسی

13- باکتری ها به کدام روش تولید مثل می کنند؟

الف) هاگزایی        ب) جوانه زدن         ج) تقسیم دوتایی            د) ترمیم

14- عامل کدام بیماری ویروس نیست ؟

الف) آنفلونزا         ب) سل              ج) سرماخوردگی           د) ایدز

15- ویروسها جزو کدام گروه از جانداران هستند؟

الف) جانوران            ب) باکتری ها             ج) آغازیان            د) هیچکدام

16- نحوه بیماری زایی عامل کدامیک از بیماریهای زیر با بقیه تفاوت اساسی دارد؟

الف) سل            ب) حصبه            ج) دیفتری               د) ایدز

17- کدامیک از موارد زیر از فواید جلبکهاست؟

الف) تولید اکسیژن          ب) غذاسازی            ج) تهیه دارو            د) همه موارد    

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 16 فروردین 1395
پنجشنبه 19 فروردین 1395 05:40 ب.ظ
وبلاگ خوبی دارید اما در خصوص نمونه سوالات درس علوم تجربی لازم به ذکر است که در برخی مواقع در سوالات تستی پاسخ دو تا از گزینه ها بوده .از زحمات شما متشکرم.
رئوف اولیایی ممنون هر موردی را که فکر می کنید دو گزینه صحیح می باشد اشاره کنید و سوال را مشخص کنید تا در مورد آن توضیح دهید در ضمن پاسخ تشریحی را می توانید ایمیل کنید تا پاسخ دهم
raoofoliae@yahoo.com
دوشنبه 16 فروردین 1395 11:52 ق.ظ
سلام بهترین خوبین؟!؟
وب زیبایی دارید،ایشالا که همیشه موفق باشید.
میشه ازتون خواهش کنم از وب منم دیدن کنید و با هم تبادل لینک داشته باشیم
ممنونم و منتظرتونم
رئوف اولیایی ممنون و سلامت باشی متاسفانه آدرس وبلاگ خود را نگذاشتی تا سر بزنم در ضمن آدرس ایمیل نیز اشتباه بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی