دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ :رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما دانش آموز خوب باید کدام خصوصیت را در اولویت قرار دهد؟سوالات چهارگزینه ای فصل4 علوم نهم


به سوالات چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- شخصی سوار بر اتومبیل با تندی ثابت 72کیلومتر برساعت در حرکت است در کنار جاده یک تابلوی تبلیغاتی نظر او را جلب می کند و به مدت3ثانیه به آن نگاه می کند در این مدت اتومبیل چند متر حرکت کرده است؟

الف)216              ب) 6/3              ج) 60               د) 3/20

2- متحرکی ابتدا 55متر را در مدت زمان 9ثانیه به سمت شرق حرکت می کند سپس 35متر را در مدت زمان 6ثانیه به سمت غرب حرکت می کند تندی متوسط متحرکت در کل مسیر چندمتربرثانیه است؟

الف)6               ب) چهارسوم               ج) سه چهارم               د) 4

3- در سوال قبل (شماره2) سرعت متوسط متحرکت در کل مسیر چقدر است؟

الف) 3              ب) چهارسوم               ج) سه چهارم              د) 4

4- اتومبیلی 3کیلومتر را در مدت زمان 3دقیقه و 20ثانیه طی می کند تندی متوسط اتومبیل چند کیلومتر بر ساعت است؟

الف) 20                 ب) 15                  ج) 54                   د) 72

5-  هرگاه اندازه یا جهت حرکت متحرکی تغییر کند حرکت آن را حرکت ................ می نامیم.

الف) تندی ثابت             ب) یکنواخت             ج) شتابدار              د) هیچکدام

6- قطاری با سرعت ثابت 30متربرثانیه از روی پلی به طول 400متر می گذرد اگر 20ثانیه طول بکشد تا قطار به طور کامل از پل عبور کند طول قطار چندمتر است؟

الف) 200متر             ب)300 متر              ج) 400متر              د) 500متر

7- دوچرخه سواری 60متر را ظرف مدت 4ثانیه به سمت شرق و سپس 80متر را ظرف مدت 6ثانیه به سمت جنوب حرکت می کند سرعت متوسط او چندمتر بر ثانیه است؟

الف) 10             ب) 14               ج) 15                د) 20

8- در سوال قبل (شماره7) تندی متوسط چند متر بر ثانیه است؟

الف) 10             ب) 14               ج) 15                د) 20

9- متحرکی روی یک مسیردایره ای به شعاع 4متر در حرکت است ¼ دایره را در مدت زمان 2ثانیه طی می کند سرعت متوسط آن چندمتر برثانیه است؟ (

الف) 3                ب)  2               ج) 12                    د) 4

10- در سوال قبل (شماره9) تندی متوسط چندمتر برثانیه است؟

الف) 3                    ب)  2            ج) 12                  د) 4

11- راننده ای برای افزایش سرعت اتومبیل پای خود را به مدت 4ثانیه روی پدال گاز فشار می دهد در این مدت سرعت اتومبیل از 72کیلومتر برساعت به 108 کیلومتر برساعت می رسد .

شتاب متوسط اتومبیل چندمتر بر ثانیه است؟

الف) 9                 ب) 18                ج) 5/2               د) 5

12- اتومبیلی فاصله دوشهر را با سرعت ثابت 40کیلومتربرساعت رفته و سپس با سرعت 60کیلومتربرساعت بر میگردد سرعت متوسط آن در رفت و برگشت چند کیلومتربرساعت است؟

الف) 55               ب) 50                ج) صفر               د) 20

13- شتاب متحرکی که در مدت 5ثانیه از سرعت 10متربرثانیه به 30متربرثانیه می رسد ، چندمتر بر مجذور ثانیه است؟

الف) 2                 ب) 4                ج) 6                   د) 8

14- متحرکی 6متربه طرف شرق رفته و سپس 8متر به طرف جنوب می رود . جابجایی و مسافت طی شده به ترتیب عبارتند :

الف) 10 - 14          ب)  14- 10        ج) 14- 14          د) 6 – 8

15- متحرکی در مدت 2ثانیه روی محیط دایره ای به شعاع 8 متر نیم دور میچرخد سرعت متوسط آن در این مدت چندمتر بر ثانیه است؟

الف) 4                ب) 8               ج) 16                د) 10

16- متحرکی در مدت 2ثانیه 9 متر به طرف غرب رفته و 3ثانیه بعد 12 متر به طرف جنوب می رود سرعت متوسط آن در کل مسیر حرکت چند متر بر ثانیه است؟

الف) 1              ب) 2              ج) 3               د) 4

17- وقتی عقربه تندی سنج اتومبیل ثابت باشد :

الف) حرکت شتابدار نیست                         ب) اتومبیل حرکت نمی کند

ج) حرکت اتومبیل یکنواخت است                 د) هر سه مورد می تواند درست باشد

18- دوچرخه سواری مسیر دایره ای شکل دور پیست را با سرعت 10 متربرثانیه طی کرده و در مدت 50 ثانیه یک دور کامل چرخیده و به همان نقطه باز می گردد جابجایی دوچرخه سوار چقدر است؟

الف) محیط دایره           ب) مساحت دایره          ج) قطر دایره              د) صفر

19- در حرکت یکنواخت بر خط راست سرعت متوسط :

الف) برابر صفر                                           ب) برابر سرعت لحظه ای

ج) کوچکتر از سرعت لحظه ای                         د) بزرگتر از سرعت لحظه ای

20- دو هواپیما با سرعت 600 و 800 کیلومتر بر ساعت همزمان از یک فرودگاه به مقصد فرودگاه دیگری در فاصله 1200 کیلومتری پرواز می کنند هواپیمای سریعتر چند دقیقه زودتر می رسد ؟

الف) 15                ب) 20                 ج) 25                  د) 30

21- شناگری در یک مسابقه شنای 10 متر ، 50 متر را در رفت و 50 متر دیگر را در برگشت طی می کند اندازه جابجایی و مسافت طی شده آن به ترتیب چقدر است؟

الف) الف) 100 – 100           ب) 50 – 100           ج) صفر – 100         د) صفر – 50 

22- اتومبیلی در یک میدان دایره ای شکل به شعاع 75 متر در حال دور زدن است وقتی این اتومبیل یک دور و نیم دور می زند اندازه جابجایی آن چند متر است ؟

الف) 677                  ب) 150               ج) 75                د) صفر

23- عددی که عقربه کیلومتر شمار اتومبیل نشان می دهد معدف چه کمیتی است؟

الف) سرعت متوسط             ب) شتاب لحظه ای              ج) تندی لحظه ای           د) جابجایی

24- هواپیمایی با سرعت ثابت 900 کیلومتر بر ساعت در حرکت است این هواپیما در مدت 15 دقیقه چه مسافتی را می پیماید ؟

الف) 225 کیلومتر            ب) 335کیلومتر              ج) 450کیلومتر             د) 750کیلومتر

25- اتومبیلی با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت در یک جاده مستقیم حرکت می کند این اتومبیل 72 کیلومتر را در چند دقیقه طی می کند؟

الف) 60               ب) 90                ج) 120            د) 108

26- متحرکی با سرعت 5 متربرثانیه در یک مسیر مستقیم حرکت می کند این متحرکت در نیم دقیقه چندمتر پیش می رود؟

الف) 200             ب) 150              ج) 100            د) 50

27- اتومبیلی از حال سکون شروع به حرکت کرده و پس از 5 ثانیه سرعتش به 72 کیلومتر بر ساعت می رسد شتاب حرکت آن چند متر بر مجذور ثانیه است؟

الف) 5              ب) 4               ج) 3                 د) 2

28- لوکوموتیوی با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است راننده با دیدن مانعی ترمز کرده و پس از 8 ثانیه لوکوموتیو می ایستد شتاب کندشدن حرکت چندمتر بر مجذور ثانیه است؟

الف) 5 -              ب) 5+               ج) 5/2 -            د) 5/2 +

29- عقربه موجود در صفحه کیلومتر شمار اتومبیل کدام یک از کمیت های زیر را نشان می دهد؟

الف) سرعت اتومبیل          ب) سرعت متوسط          ج) تندی لحظه ای          د) شتاب لحظه ای

30- دوچرخه سواری با سرعت 3متر بر ثانیه در مدت دو دقیقه چه مسافتی را می پیماید؟

الف) 120 متر          ب) 240 متر         ج) 360 متر          د) 600 متر        

      

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 12 آذر 1394
چهارشنبه 9 فروردین 1396 03:19 ب.ظ
سلام ببخشید پاسخنامه دارد آیا؟
رئوف اولیایی پاسخنامه نمیذارم چون از نظر من دانش آموز باید خط به خط کتاب رو بخونه و خودش جواب سوالات رو از اقیانوس کلمات کتاب کشف کنه
پنجشنبه 24 دی 1394 10:56 ب.ظ
عالی بود ...ممنون از این همه تلاش
رئوف اولیایی موفق باشی لطف دارید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو